Imádság

Világkonszekrációs imák

Beküldve: Imagyűjtemények

Natália nővérnek és Szegedi László atyának ugyanaz volt a lelkiatyja: Máriás Lajos jezsuita atya. Az atya haláláig Szegedi László atya plébániáján élt, aki már több mint 40 éve sülysápi plébános. Máriás atyától tanulta Szegedi László atya azt az imamódot, amelyet 2014-ben kiadott könyvében mutat be. A könyv előszavában ezt írja:

Fiatalkoromban aktivitásom nagyobb részét az Isten országa gondolat kötötte le. Máriás Lajos jezsuita atyának, aki tanítóm volt, ígéretet tettem, hogy ha létrejön az általa szorgalmazott állandó szentségimádó rendje, belépek. A szervezés gondolatához passzívan álltam hozzá, de a karizmát éltem - élem azóta is.
 
Egy szerzetesrendnél a legfontosabb a karizma. Szegedi László atya plébániáján már sok éve van folyamatos szentségimádás. Máriás atya az állandó szentségimádó rendet nem alapította meg, lehet hogy ez a feladat is Szegedi László atyára marad...?  
Egy szerzetesrendbe általában kevesebben lépnek be, de a karizmáját sokan élhetik. Ebbe a karizmába nyújt betekintést ez a könyv. Mindazoknak ajánljuk, akik szeretnék begyakorolni azt az imamódot, amely közel visz minket a szentmise és a szentségimádás lelkületéhez.
 
 
Aki könyv formájában szeretné megrendelni, az forduljon Szegedi László atyához. A könyv (keménykötés) ára 1000 Ft + postaköltség. A váci Piarista Templom könyvesboltjában, ill. az örökimádó kápolna előterében közvetlenül is megvásárolható.
 
Szegedi László atya elérhetősége:
Plébániahivatal, Tápiósüly
  2241 Sülysáp, Kápolna u. 3.  
Vezetékes telefon: (29) 435-107
   
 

Lengyel ördögűző ima

Beküldve: Egyedi imák

NAGY EREJŰ ÖRDÖGŰZŐ IMA, MELYET SZENT MIHÁLY ARKANGYAL ADOTT LENGYELORSZÁG ÉS AZ EGÉSZ VILÁG SZÁMÁRA

 

Szentháromság egy Isten, alázattal kérlek, hogy Szűz Mária, Szent Mihály Arkangyal, az összes angyalok és szentek közbenjárására add meg azt a nagy kegyelmet, hogy a sötétség erőit legyőzhessük Magyarországon, Lengyelországban…. és az egész világon, a mi Urunk Jézus Krisztus Keresztútja érdemeiért, drága Szent Vérének kiontásáért érettünk, Szent Sebeiért, a kereszten való szenvedéseiért, és minden szenvedéséért, melyet Passiója és egész földi élete során a mi Urunk és Megváltónk elszenvedett.

Könyörgünk Urunk, Jézus Krisztus, küldd el szent angyalaidat, hogy a gonosz erőit letaszítsák a pokolba, a kárhozatba, hogy Magyarországon, Lengyelországban….és az egész világon eljöhessen Isten uralma, és Isten kegyelme áradjon minden szívbe, hogy ez által Magyarország, Lengyelország…és minden ország a Te békéddel teljen el.

Mi Nagyasszonyunk és Királynőnk, tiszta szívből könyörgünk Hozzád, küldd el szent angyalaidat, hogy letaszítsanak a pokolba, az örök kárhozatba minden gonosz lelket, kiknek el kell veszniük.

Szent Mihály Arkangyal, a mennyei seregek vezére, az Úr Téged küldött e nagy mű megvalósítására, hogy az Úr kegyelme örökösen velünk lehessen. Vezesd mennyei seregedet, hogy a sötétség erői véglegesen a pokolba, a kárhozat helyére kerüljenek. Egyesítsd minden erődet, hogy legyőzd Lucifert és bukott angyalait, kik Isten akarata ellen fellázadtak, és most a lelkek vesztére törnek. Győzedelmeskedj, mert hatalmad van és tekintélyed. Kérd Istentől számunkra békéje és szeretete kegyelmét, hogy mindig követhessük a mi Urunkat Isten Országa felé. Ámen

„Minden imádság 50 ezer démont taszít le a kárhozatba. Hatalmas kegyelem ez, imádkozzátok minél gyakrabban! Ez isten nagy ajándéka számotokra általam, az én ünnepem alkalmából. Nagyon nagy szabadulásokat eszközölhettek ki ez által országaitok számára. A sötétség erői reszketnek ez előtt az ima előtt, mert örökre el kell tűnniük. Ez az ima megszabadíthatja országotokat és sok országot a világon!” Szent Mihály Arkangyal, 2011 09.29.

Tisztulás rózsafűzére

Beküldve: Rózsafüzérek

A hagyományos rózsafüzéren imádkozzuk. Lejegyezte: Papp Gyula
 
Bevezetésre:       Hiszekegy
 
Nagy szemekre:   Jézusom, Te, aki meghaltál értem a kereszten, és megváltottál engem, Szent Véred által mosd tísztára lelkemet és testemet, és szabadíts meg engem!
 
Kis szemekre:  Uram bocsáss meg bűnös lelkemnek, szabadíts meg!
 
Befejezésre:  Jézus Krisztus, Te, Aki megmentetted a világot, tisztára mostad véred által lelkünket és megtísztítottál minket, kérlek rejts el most szerető szíved hajlékába minket! Amen.

Részleges lelkiismeretvizsgálat

Beküldve: Az Isteni Ige Társasága imakönyve 1940

Előkészítő

Erősen hiszem, Istenem, hogy itt jelen vagy, engem látsz és hallasz, hogy egész bensőmet áttekinted. Ebben a hitben imádlak és mélységes alázattal és félő tiszteltettel és kérem tőled a kegyelmet, hogy ezt a lelkiismeretvizsgálást jól végezzem.

Hálaadás

Hálát adok, ó Istenem, teljes szívemből, minden jótéteményedért, melyben oly atyailag részesítettél. Megteremtettél s ez óráig megtartottál, egyszülött Fiad által megváltottál, az igaz hitet s a megszentelő kegyelmet ajándékoztad nekem, ezenfelül szerető gondviselésed bizonyítéka gyanánt annyi külön jótéteményben részesítettél, nevezetesen a mai napon … Életem minden pillanata szereteted új záloga s szent akaratodé, hogy engem boldogíts. Mit adjak Neked oly sok és nagy jótéteményedért? Fogadd el, Istenem, legőszintébb és legbensőbb köszönetemet azzal az ígérettel, hogy Irántad mindenkor hálás leszek.

Szentlélek segítségül hívása

Jöjj el Szentlélek, világosítsd meg elmémet, hogy felismerjem, mivel bántottam meg ma ismét Isten végtelen felségét és jóságát, hogy mindig és mindig jobban megismerjem magamat és üdvösségemnek minden veszedelmét, egyben annak eszközeit is. Indítsd meg szívemet, hogy elkövetett vétkeimet és hibáimat igazán megbánjam és erősítsd akaratomat, hogy magamat komolyan megjobbítsam. Ó Mária, bűnösök menedéke, könyörögj érettem!

Lelkiismeretvizsgálás

Bánat

Ó Istenem, ma reggel ígértem meg, hogy a mai napon a bűnt, különösen pedig ezt a bűnt … nem követem el; s íme mégis újra megbántottalak, Irántad hűtlen és hálátlan voltam. Ó, bárcsak soha meg nem bántottalak volna! Bocsásd meg, Istenem, ezeket és életemnek minden bűnét, tekintettel a végtelen elégtételre, melyet hőn szeretett Fiad, az én Üdvözítőm, Jézus Krisztus nyújtott Neked; egész szívemből bánom azokat, mert miattuk érdemeltem meg, hogy Te igazságos bírám megbüntess, de még sokkal inkább azért, mivel Irántad, legfőbb jótevőm és jóságos Atyám iránt oly hálátlan voltam s Téged, a legfőbb, legtökéletesebb és szeretetre legméltóbb jót megbántottalak.

Erősfogadás

Kegyelmedben bízva, ó Istenem, erősen felteszem magamban, hogy téged immár meg nem bántalak, különösen ezeket a bűnöket … többé el nem követem. Fogadd el erős fogadásomat és ígéretemet, hogy kegyelmed által megerősödve, magamat teljes komolysággal valóban megjobbítsam.

Imádság

Ó Úrnőm, ó anyám, emlékezzél meg, hogy a tied vagyok. Őrizz, oltalmazz, mint javadat és birtokodat.

Imádkozzál érettünk boldogságos Szt. József, hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.

Könyörögjünk. Szentséges Szülőd jegyesének érdemei, kérünk Uram, legyenek nekünk segítségünkre, hogy amit tehetségünkkel el nem érhetünk, azt az ő esedezése által megnyerhessük. Ki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen.

Elevenítő Lélek, éltesd fiaidat és lányaidat.

Jézus és Mária szentséges Szíve, fűzzetek magatokhoz minden szívet.

Szent Mihály, Gábor és Ráfáel, az összes angyalokkal együtt védelmezzétek az egyházat.

Szent József, Joakim és Anna, a szorongatottakat segítsétek. Szent Péter és Pál, János és András, a többi apostollal együtt a hitet tejesszétek.

Szent Gergely, Ágoston és Vince, az összes szentekkel érettünk könyörögjetek.

Az Ige világossága és a kegyelem Lelke elől hátráljon meg a bűn sötétsége és a hitetlenség éjszakája, és éljen Jézus Szíve az emberek szívében.