Imádság

Az engesztelők rózsafüzére

Beküldve: Rózsafüzérek

Látomásban Jézus elkísért engem egy templomba, ahol minden ember zöld, hosszú ruhát viselt és együtt imádkoztak a keresztre feszített Jézus előtt, aki így szólt hozzájuk:

„Drága engesztelő gyermekeim! Nagy örömömet lelem bennetek. Hatalmas feladatot bíztam rátok, mely nem könnyű. Nagy árat fizettem értetek kicsinyeim, hogy megválthassalak titeket a bűn rabságából. Így Hozzám hasonlóan ti is imádkozzatok kitartóan egymásért. Ha mindvégig hűek maradtok a Legszentebb Szentháromsághoz, akkor nem kell félnetek a halál órájától. Mert az ilyen lelkeknek nagy örömben lesz részük odaát.”

Utána Jézus fehér ruhában, kezében egy szép csillogó rózsafüzérrel így szólt hozzánk:

„Drága gyermekeim! Atyám Szent Akarata, hogy mindnyájan engesztelő lelkületűek legyetek. Ennél nemesebb feladatot nem is kaphattatok volna Tőlünk. Égi fegyvereket küldünk le hozzátok, hogy fel tudjátok venni a harcot az ellenséggel, a bukott angyalokkal, akik szüntelenül gonosz terveket szőnek ellenetek, hogy minél előbb megkaparinthassanak titeket. Mert bizony mondom nektek: A sátán mindennél jobban gyűlöli azokat, akik rengeteg lelket rabolnak el tőle. De ne féljetek! Védelmem alatt álltok és nem eshet bántódásotok. Most úgy döntöttem, hogy végtelen nagy szeretetemben újabb imát adok nektek, az engesztelők rózsafüzérét.”

Az Úrjézus kezembe adta ezt a rózsafüzért, és meglepetésemre, nagyon nehéz volt.

Jézus:„Nagy fájdalom éri Szent szívemet, mikor látom gyermekeimet a kárhozat útján haladni.A bűn súlya egyre nagyobb! A ti feladatotok az, hogy minél több lelket megmentsetek. Ez a rózsafüzér oly nagy kegyelmekkel jár, melyet fel sem tudtok fogni igazán kicsi értelmetekkel.”

 

Az engesztelők rózsafüzére

Keresztre: Hiszekegy

Nagyszemekre: Jézusom, Te kereszthalálod által kiengesztelted bűneinket a Mennyei Atya előtt. Hálánk jeléül mi is szeretnénk Veletek, a Szentháromság személyeivel, és egymással kiengesztelődni, hogy többé ne legyen gyűlölet, csak békesség.

Kisszemekre: Jézusunk, Szűzanyánk, kérünk titeket, segítsetek, hogy úgy tudjunk imádkozni, mint ahogyan ti is tettétek, mikor köztünk éltetek a földön.

Befejezésül: Atyánk, bízunk a Te hatalmas irgalmadban és szeretetedben és abban, hogy engesztelésünk által még sok-sok lélek fog visszatérni Hozzád úgy, hogy minden vétküket megbánva kérnek bocsánatot Tőled.

Ígéretek:

Jézus:

1. „Azok a gyermekeimnek, akik ezt a rózsafüzért terjesztik, nagy szeretetemben megígérem nekik, hogy védelmem alatt fognak állni. Így az ellenség nem fogja tudni mit tegyen, hogy megszerezhesse magának ezeket a lelkeket.”

2. „Örömmel mondom nektek kicsinyeim, hogy sok-sok szent van körülöttem, akik földi életük során rengeteg lelket mentettek meg imájuk és szenvedéseik által. Azt akarom, hogy ti is szentek legyetek. Ezért Szentlelkemmel együtt oly kegyelmekkel árasztjuk el szíveteket, lelketeket, melyek elvezetnek titeket a szentté válás útjára.”

3. Szűzanya: „Drága gyermekeim! Minden örömöm a Szentháromságban és bennetek rejlik. Kérjétek bátran segítségemet, és én megígérem nektek, hogy teljesíteni fogom imában elém tárt kéréseiteket, melyek megegyeznek Atyám Szent Akaratával.”

20011.05.06. péntek                                                                                                                          Mária Magdolna

A sátánt letipró rózsafüzér

Beküldve: Rózsafüzérek

Keresztre: Hiszekegy…

Nagyszemekre: Jézusom, Te végtelenül hatalmas vagy és szeretetre méltó. Kérünk Téged, parancsolj rá e tisztátalan lélekre, hogy hagyja el testvérünket, kit nagyon szeretünk.

Kisszemekre: Jézus nevében parancsoljuk: Távozz sátán vissza a pokolba, oda ahonnan jöttél!

Befejezésül: Drága Megváltónk, tudjuk, hatalmad olyan nagy, hogy még a tisztátalan lelkeknek is parancsolsz, és azok a Te szavad hallatára engedelmeskednek Neked. Ezért bízunk Benned, és ahogy a Gecemáni kertben mondtad, mi is mondjuk: „Atyám, legyen meg a Te akaratod és ne az enyém!”

Ígéretek:

Jézus: „Ígéretem különösen az ördögűző papoknak szól. Megadom nekik e rózsafüzér által a teljes bizalom és kitartás erényét, és a küzdelemben való mély buzgóságot,és legfőképpen az alázatosságot, melyet ellenségem nem tud elviselni. Végül megadom azt az erőt, mely erősen a sátán felett áll.”

Szűzanya: „Gyermekeim, szüntelenül mellettetek fogok imádkozni és segíteni. Megtanítalak titeket, hogyan kell mindvégig kitartani e hatalmas küzdelemben, mely Isten és a sátán között zajlik minden egyes lélekért.”

Én: Megkérdeztem, hogy ezt a rózsafüzért imádkozhatják-e mások is vagy csak a papok?

Jézus: „Gyermekem, ezt a rózsafüzért bárki imádkozhatja, ha úgy érzi, szüksége van rá. Nagyon szeretlek titeket kicsinyeim! Ezért is adtam nektek egy újabb fegyvert a kezetekbe, melynek segítségével győzedelmeskedni tudtok a sátán és csatlósai felett. Minél jobban növekszik a bűn a világon, annál több kegyelem és fegyver záporozik le az égből egészen a ti kezetekbe drága választottaim.”

Látomásban a pap az ördögűzés alatt jobb kezében tartotta a feszületet, mögötte pedig ezt a rózsafüzért imádkozták az emberek, melynek kegyelmével a Szűzanya a pap mellett térdelt és imádkozott. Majd Jézus lejött az égből, jobb kezével szeretettel megérintette a pap vállát, és a fénnyel, amely dicsőséges ruhájából áradt, megvakította a sátánt, aki fejét gyűlölettel elfordította és kúszva menekült a földön előle. Utána Jézus felemelte jobb kezét és azt mondta: „Parancsolom neked sátán, hagyd békén gyermekemet és menj ki belőle!” Szava hallatára a sátán felordított, majd félelmében engedelmeskedett Jézusnak, kiment gyermeke testéből és lelkéből, és tűz formájában csatlósaival együtt lement a pokolba. Végül a Szűzanya karjaiban vigasztalta megszabadult gyermekét, aki nagyon sírt.

A bűnösök megmenekülésének rózsafüzére

Beküldve: Rózsafüzérek

 

Látomásban szentmisén a Mennyei Atya egy fekete szurokkal teli tóhoz vezetett, melynek közepén a sátán állt. Sok ember ment bele ebbe a tóba, a ruhájukon fekete foltok voltak láthatóak. Sajnos nem tudtam segíteni rajtuk, mivel szabad akaratukból döntöttek így. Viszont a Mennyei Atya így szólt hozzám: „Drága kisleányom! Nagy szomorúsággal látom gyermekeimet a kárhozatba hullani. Mint szerető Atyátok aggódom lelketek sorsáért. Ezért úgy döntöttem, hogy egy újabb rózsafüzérrel ajándékozlak meg titeket, melynek neve: a bűnösök megmenekülésének rózsafüzére. Ezzel az imával sok eltévedt lélek fog visszatérni Hozzám. Nagy szeretettel karjaimba veszem ezeket a lelkeket, és nem engedem, hogy a sátán újból eltántoríthassa őket mellőlem.”

 

A bűnösök megmenekülésének rózsafüzére

(Hagyományos rózsafüzéren)

Keresztre: Hiszekegy

Nagyszemekre: Atyám, Te végtelenül jó vagy eltévedt gyermekeidhez. Kérlek, bocsáss meg nekik, és fogadd őket vissza, mint ahogyan minket is, Isteni szereteted hajlékába!

Kis szemekre: Szűzanyám, kérlek, segíts nekem, hogy veled együtt segíteni tudjak a bűnös lelkeken, mégpedig azokon, akik a kárhozat útján járnak.

Befejezésül: Jézusom, kérlek, add, hogy Szentlelked által Hozzád hasonlóan úgy tudjam segíteni és menteni testvéreimet, ahogyan nagy szereteteddel megváltottál minket kereszthalálod árán. Ámen.

 

Látomásban mikor el kezdtem imádkozni ezt a rózsafüzért, akkor megmutatta nekem a Mennyei Atya, hogy a lelkek, akik majdnem belevetették magukat a kárhozatba, megmenekültek. Mégpedig úgy, hogy az Úr Jézus és a Szűzanya odamentek hozzájuk, megfogták a lelkek kezét és szeretettel elvezették őket egy jobb útra, ahol nincs kárhozat, csak Örök Üdvösség. Természetesen mindezt a sátán nem nézte jó szemmel. De csodálatos módon tétlenül állt ott, úgy, hogy még mozdulni sem tudott. Szívemben úgy éreztem, hogy ez a rózsafüzér nemcsak lebénítja a sátánt, hanem még el is gyengíti az erejét, mely abban rejlik, hogy sok lelket tud elrabolni Istentől. Majd így szólt hozzám a Mennyei Atya.

„Imádkozzátok minél gyakrabban ezt a rózsafüzért gyermekeim, hogy segítségetekkel sok-sok lélek megmenekülhessen a kárhozattól. Ígérem, hogy nem hagylak benneteket jutalom nélkül. Mert azok, akik naponta buzgón mentik a lelkeket nagy örömben lesz részük, mikor Szentlelkem meglátogatja őket a Nagy Figyelmeztetéskor.

A szeretet egységének rózsafüzére

Beküldve: Rózsafüzérek

Látomásban szentmisén az Úrjézus elvitt egy olyan helyre, ahol 4-5 ember volt egy csoportban, akik együtt imádkoztak. Az egyik alkalommal viszont ott volt a sátán is, aki, hogy szétválassza őket, meglökte az egyik embert, emiatt nagy vita lett közöttük. Jézus szomorúan látta ezt, és azt mondta: „Drága gyermekem! Amit most láttál az egy szimbólum, mely sok engesztelőt és virrasztót szimbolizál. Nagy szomorúság éri Szent Szívemet, mikor így látlak titeket. Ellenségem terve, hogy szétválasszon és viszályt szítson közöttetek. Azt akarom, hogy egységben éljetek, melynek legfőbb feltétele a szeretet. Szeressétek egymást és ne gyűlölködjetek! Mert ahol gyűlölet van, ott nincs megértés. Ezért, mivel nagyon szeretlek titeket, egy újabb imát tanítok nektek, a szeretet egységének rózsafüzérét. Imádkozzátok szeretettel ezt a rózsafüzért, amint alkalmatok van rá. Legyetek boldogok és ne féljetek! Mert Én és Édesanyám szüntelenül mellettetek vagyunk és megvédünk titeket a gonosz minden ármánykodásától, mellyel ártani akar nektek és közösségeteknek.”

A szeretet egységének rózsafüzére

(Hagyományos rózsafüzéren)

Keresztre: Hiszekegy…

Nagyszemekre: Szentháromság egy Isten, három személyben. Ti a szeretet egységének példaképét mutatjátok számunkra. Kérünk, tanítsatok meg minket is olyan szeretetben élni, mint amilyenben Ti éltek fent a Mennyek Országában az angyalokkal és a szentekkel együtt örökkön örökké.

Kisszemekre: Égi Édesanyánk, tudjuk, hogy Te mérhetetlenül közel állsz a Szentháromsághoz, főként drága Szent Fiadhoz. Kérünk Téged, járj közben értünk a Mennyei Atyánál, hogy gyűlölet és irigység helyett szeretetben és egységben tudjunk élni és imádkozni.

Befejezésül: Legszentebb Szentháromság, nagyon szeretünk Titeket és bízunk abban, hogy az elkövetkezendő időben kegyelmeitek által szeretet-egységben tudunk élni, és együtt menteni a lelkek sokaságát, kiknek égetően szükségük van segítségünkre. Ámen.

Ígéretek:

Szentháromság: „Drága szeretett gyermekeink! Nagy örömmel szólunk hozzátok, hogy szavainkkal megérinthessük szíveteket és lelketeket. Minden egyes teremtményünket, aki naponta elimádkozza ezt a rózsafüzért, főként engeszteléskor és virrasztáskor, a következő ígéretekkel ajándékozunk meg:

1. „Mi a Szentháromság, nem engedjük, hogy a sátán tönkretegye és szétválassza egymástól azokat a gyermekeinket, akik hetente részt vesznek az engesztelésben vagy a virrasztásban.”

2. Mennyei Atya: „Szentlelkem által megkapják a szeretet egységének kegyelmét.”

3. Jézus: „Gyermekeim, mikor ezt a rózsafüzért imádkozzátok, nagyon boldoggá teszitek Szent Szívemet. Mert sok lélek megtérésére és megmenekülésére fog válni ez az imádság.”

4. Szűzanya: „Drága kicsinyeim! Nagy boldogságban lesz részetek odaát. Atyám legszentebb terve, hogy már itt a földön olyan szeretet-közösségben éljetek, mint ahogyan az angyalok és a szentek élnek Velünk együtt a Mennyek Országában. Nagyon szeretlek titeket! Örüljetek és mosolyogjatok, mert végtelenül jó hozzátok a Szentháromság.”

A bűnbánat rózsafüzére

Beküldve: Rózsafüzérek

Jézus látomásban elvitt a szentmisére, ahol éppen szentáldozás volt. A pap mellett állt Jézus és szeretettel figyelte a hívek lelkét, akik szentáldozáshoz járultak. A Szűzanyával együtt mi is néztük az embereket, főként a lelküket. Egyes embereknek a ruháján volt néhány fekete pont. Volt, akiknek nagy sötét foltot lehetett látni. Jézus így imádkozott értük: „Atyám, kérlek, bocsáss meg nekik, hogy bűnös lélekkel áldoznak.” Néhány emberben érezni lehetett, hogy bűnbánat nélkül áldoznak. Jézus így szólt hozzám: „Drága gyermekem! Nagy szomorúsággal tekintek azokra, akik tisztátalanul és bűnbánat nélkül járulnak a szentáldozáshoz. Ezért úgy döntöttem, hogy nagy szeretetemben egy újabb rózsafüzérrel ajándékozlak meg benneteket. Arra kérlek kicsim, hogy ezt az imát is terjeszd el, és ismertesd meg minden egyes teremtményemmel, melynek neve: a bűnbánat rózsafüzére. Gyakoroljátok szeretettel a bűnbánat erényét! Ne okozzatok Nekem fájdalmat hitetlenségetekkel és közömbösségetekkel! Ne feledjétek, a szentáldozásban Velem egyesültök! Értelmetekkel fel sem tudjátok fogni mekkora kegyelemben részesültök általa. Vigyázzatok lelketek tisztaságára! Ha követitek tanácsomat, lelketek üdvösségére és nem kárhozatára válik a szentségekhez való járulásotok. Ezt az imát megáldottam szeretetemmel, mely sok kegyelmet tartogat számotokra. Segítségetekre válik a bűnbánatotok őszinte és tiszta növekedésében. Kérjétek Szentlelkemet! Ő gazdagon eláraszt benneteket!”

A bűnbánat rózsafüzére

(Hagyományos rózsafüzéren)

Keresztre: Hiszekegy

Nagy szemekre:

Jézusom, kérlek, bocsáss meg nekem, hogy tisztátalan lélekkel vettelek magamhoz. Bízom Szentlelked segítségében, akinek kegyelme által mély bűnbánatot gyakorolva fogadhatlak szívem hajlékába.

Kis szemekre:

Édesanyám, tökéletes tisztaságod által kérlek, segíts nekem, hogy növekedni tudjak az őszinte és tiszta bűnbánat erényében.

Befejezésül:

Szentlélek Istenem, bízom mérhetetlen kegyelmeidben és abban, hogy a bűnbánat erényével lelkem nem foltos, hanem hófehér lesz, olyan mint legtisztább teremtményeid, a kicsi gyermekek lelke.

Ígéretek:

1. Szeretetem által megígérem azoknak, akik naponta elimádkozzák ezt a rózsafüzért, hogy elnyerik az őszinte bűnbánat erényét és emellett, Édesanyám vezetésével eljutnak a tökéletes tisztaság útjára.

2. Szentáldozáskor nem szomorúságomat, hanem örömömet fogom lelni e teremtményem lelkében.

3. Halála órájában kegyelmemmel bűnbánatát fokozva nem engedem, hogy elkárhozzon.